Congress Chairs

Edward X. Guo
Professor, Department Chair
Biomedical Engineering and Department Chair
Columbia University
Xing-Yu Jiang
Chair Professor, Department Chair
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology

Secretary-General

Chao Liu
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology

Scientific Program Committee Chairs

Bingmei Fu
Professor
Department of Biomedical Engineering
The City College of the City University of New York
Ho Chun Loong
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology

Finance Chair

Xing-Yu Jiang
Chair Professor, Department Chair
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology

Social Program Chair

Chao Liu
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology

International Advisory Committee Chairs

Edward X. Guo
Professor, Department Chair
Biomedical Engineering and Department Chair
Columbia University
Zong-Ming Li
William and Sylvia Rubin Chair of Orthopaedic Research
Professor of Orthopaedic Surgery
Professor of Biomedical Engineering
Vice Chair for Research, Department of Orthopaedic Surgery
Associate Director, UA Arthritis Center
University of Arizona

Local Committees

Da-Yong Jin
Chair professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
De-Cheng Wu
Chair professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Chang-Feng Wu
Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Lei Xi
Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Fang-Yi Chen
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Bin Tang
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Kai Li
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Yi-Ming Li
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Bo Zhang
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Zhi Luo
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Wen-Jin Wang
Associate Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Qiong-Yu Guo
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Ming-Ming Zhang
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Quan-Ying Liu
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Jian-Bo Tang
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Ming-Xi Yao
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Lu Zhang
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology
Kai Xiao
Assistant Professor
Department of Biomedical Engineering
Southern University of Science and Technology